Het samengaan van kerk en kunst kent een eeuwenlange traditie. Stond kunst in de vroege kerk ten dienste van de Bijbelse geloofstraditie, in de loop der eeuwen verwierf zij steeds meer een autonome of zelfstandige status.

Kunstuitingen gaven en geven ruimte aan verbeelding van datgene wat niet in woorden te vatten is. Religieuze kunst biedt met respect voor de traditie speelruimte aan een persoonlijke geloofs - interpretatie.

Sinds 1987 organiseert de Commissie Kerk & Kunst tentoonstellingen in de Grote of Jacobijner Kerk te Leeuwarden. In feite staat deze commissie in de aloude traditie van het samengaan van kerk en kunst.

Met grote inzet en zorgvuldigheid zetten de commissieleden zich geheel vrijwillig in om kunstenaars de gelegenheid te geven hun werken te exposeren in de schitterende ruimte van de Grote Kerk. Dit kost veel voorbereiding, tijd en ook geld, denk aan verzekeringen, transport, etc.

De commissie streeft ernaar dat het geëxposeerde raakvlakken heeft met de christelijke traditie. Bovendien probeert zij in de keuze van de exposities zoveel mogelijk aan te sluiten bij het kerkelijk jaar. Dit alles vanuit de visie dat kunst een belangrijke waarde en eigen zeggingskracht heeft. 

De commissie is van mening dat de gevarieerde exposities enerzijds een belangrijke uiting van cultuur zijn, maar tevens iets essentieels bijdragen aan het kerk-zijn anderzijds. Met andere woorden de exposities in de kerk zijn er voor iedere willekeurige belangstellende, maar zeker ook voor de kerkgangers.

Aangezien wij de traditie kerk en kunst graag willen voortzetten, willen wij u onder de aandacht brengen dat wij hiervoor financiële middelen hard nodig hebben.

Al zou kunst in de kerk pro Deo zijn, zij kan niet pro deo blijven voortbestaan.

Wij doen een beroep op u onze commissie Kunst en Kerk te ondersteunen.

Dit kan door middel van een gift of een kleine maandelijkse bijdrage op rekeningnummer NL29 RABO 0152 7798 68 t.n.v. Commissie Kerk & Kunst Grote Kerk Leeuwarden.

Wij zijn erg blij met uw eventuele bijdrage.

content image
content image